[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 22 ธ.ค. 2559 ]

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะผู้บริหารจาก สสวท. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ


    โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มอบให้โรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET)

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

    ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  อาจารย์อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม ผู้อำนวยการสาขามัธยมศึกษา สสวท. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สสวท. ผู้บริหารจากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโล่เกียรติคุณ โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณทั้งหมด 103 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
2.โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (มัธยม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6.โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7.โรงเรียนบูรณะศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8.โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9.โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10.โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11.โรงเรียนลาซาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
12.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13.โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
14.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16.โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
17.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
19.โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
20.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
21.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
22.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
23.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
24.โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
25.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
26.โรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี
27.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี
28.โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
29.โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
30.โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
31.โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย
32.โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา จังหวัดเชียงราย
33.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
34.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
35.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
36.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
37.โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
38.โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
39.โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง
40.โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
41.โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง
42.โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) จังหวัดนครปฐม
43.โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
44.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
45.โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนครราชสีมา
46.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
47.โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี
48.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
49.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
50.โรงเรียนโชคชัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
51.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
52.โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
53.โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
54.โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
55.โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
56.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
57.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
58.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
59.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
60.โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
61.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
62.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
63.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
64.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
65.โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
66.โรงเรียนอรวินวิทยา จังหวัดระยอง
67.โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง
68.โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
69.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
70.โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
71.โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี
72.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
73.โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง
74.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
75.โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
76.โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
77.โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
78.โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา จังหวัดสงขลา
79.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
80.โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
81.โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา
82.โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
83.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
84.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา
85.โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
86.โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
87.โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
88.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
89.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
90.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
91.โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
92.โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
93.โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
94.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
95.โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
96.โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
97.โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
98.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
99.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
100.โรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี
101.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
102.โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
103.โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี

 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

   
   
   
   
   
   


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 02 748 3330 แฟกซ์ 02 748 1424, 02 748 2261 , E-Mail: info@tedet.ac.th