[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 19 ก.พ. 2558 ]

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำปี 2557

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยร่วมมือกับ
ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ

   

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

อาจารย์ดวงสมร คล่องสารา
นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   

อาจารย์จุรีกร ลรรพรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์อุปการ จีระพันธุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ดนัย ยังคง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณรำไพ บุญลาภ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารออมสิน

   
 

คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์
รองผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

 


ตัวแทนบริษัทที่จัดทำ Contents ในระบบคลังความรู้ TEDET จากสาธารณรัฐเกาหลี

Mr. Hyoung Man PARK (ปาร์ค ฮยองมัน) Dr. Cheol Je CHO (โช ชอลจี) Mr. Bong Ho SONG (ซอง บงโฮ)

และขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน


Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th