[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2560 ]

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะผู้บริหารจาก สสวท. ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร
โรงเรียนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน


     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ


    โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มอบให้แก่โรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET)

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

    ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม รักษาการผู้อำนวยการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สสวท. ผู้บริหารจากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และผู้บริหารจาก CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 113 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
2. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
3. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (มัธยม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (ป+ม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10. โรงเรียนบูรณะศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
12. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13. โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
14. โรงเรียนราชินีบน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15. โรงเรียนลาซาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
17. โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
19. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
20. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
21. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
22. โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
23. โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร
24. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น
25. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
26. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
27. โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
28. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
29. โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
30. โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
31. โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
32. โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี
33. โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
34. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
35. โรงเรียนประเสริฐสุข จังหวัดชลบุรี
36. โรงเรียนสหศึกษา จังหวัดชุมพร
37. โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
38. โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย
39. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย
40. โรงเรียนปิยะพรพิทยา จังหวัดเชียงราย
41. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
42. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
43. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
44. โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
45. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จังหวัดเชียงใหม่
46. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
47. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
48. โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง
49. โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
50. โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง
51. โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง
52. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) จังหวัดนครปฐม
53. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญหญิง) จังหวัดนครปฐม
54. โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
55. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
56. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
57. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
58. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
59. โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
60. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี
61. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
62. โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
63. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
64. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
65. โรงเรียนโชคชัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
66. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
67. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
68. โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
69. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
70. โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
71. โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
72. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
73. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จังหวัดพิษณุโลก
74. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
75. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
76. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
77. โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
78. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
79. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
80. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา
81. โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
82. โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี
83. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
84. โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง
85. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
86. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
87. โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
88. โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
89. โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา
90. โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
91. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
92. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา
93. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
94. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
95. โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
96. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
97. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
98. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
99. โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี จังหวัดสระบุรี
100. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
101. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
102. โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
103. โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
104. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
105. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
106. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
107. โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
108. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
109. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
110. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
111. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
112. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
113. โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี


 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เกียรติคุณ
   
   
   
   
   
   
   

ภาพพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนPowered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th