ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 26 ตุลาคม 2563)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 29 ตุลาคม 2563)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 22 ตุลาคม 2563)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 22 ตุลาคม 2563)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดส่งรายละเอียดมาที่อีเมล info@tedet.or.th