โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างรายงานผลรายบุคคล
ประจำปี 2564

ดูตัวอย่างรายงานผลรายบุคคล

รายละเอียดกำหนดการ TEDET ประจำปี 2564