โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างรายงานผลรายบุคคล
ประจำปี 2564

ดูตัวอย่างรายงานผลรายบุคคล

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นศูนย์ประเมินแยกตามภูมิภาค

เพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรับสมัครโรงเรียนเป็นศูนย์ประเมิน และโรงเรียนที่ต้องการสมัครเป็นศูนย์ประเมิน
กรุณาติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-747-3800

ศูนย์ประเมินจังหวัด : ������������

ดูศูนย์ประเมินจังหวัดอื่นๆ

ศูนย์ประเมินระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์ประเมิน ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประเมิน ประเภทศูนย์ประเมิน
     

ศูนย์ประเมินระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์ประเมิน ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประเมิน ประเภทศูนย์ประเมิน
     


  ดูศูนย์ประเมินจังหวัดอื่นๆ