เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพ
         ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนได้เรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ผ่านมาจากการสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโครงการ TEDET  สสวท. มีเจตนาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่รีบร้อนนำเสนอการเฉลยแนวคิดในการทำข้อสอบเพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในชั้นเรียน ในโรงเรียน หรือในครอบครัว ให้ได้มีโอกาสถกเถียงกันในเชิงวิชาการ และเกิดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่านจะเห็นว่าเมื่อ สสวท. นำเฉลยข้อสอบขึ้นเว็ปไซต์ การถกเถียงส่วนใหญ่ก็จบ เพราะเชื่อว่า สสวท. บอกแล้วว่าการเฉลยที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แต่เมื่อ สสวท. ส่งเฉลยขึ้นเว็ปหลังจากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า นักเรียนก็ยังเกิดปัญญาเมื่อได้เรียนรู้ว่าที่ตนเฉลยตรงหรือไม่ตรงกับที่ สสวท. เฉลย ข้อสอบฉบับ การเข้าร่วมโครงการ TEDET นี้ยังไม่ได้จบลงแค่การสอบหรือรู้ผลการสอบว่าทำได้กี่ข้อ เมื่อโครงการ TEDET ตรวจข้อสอบของนักเรียนทุกคนแล้วเสร็จ โครงการฯ ยังทำรายงานผลรายบุคคลให้นักเรียนอีกด้วย ในรายงานผล จะบอกว่านักเรียนทำข้อสอบถูกข้อใดและข้อที่ทำผิดนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าสอบทั้งประเทศทำถูกกี่เปอร์เซนต์
ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อที่ลูกเราทำผิด ข้อสอบข้อนั้นมีนักเรียนทั้งหมดทำ ถูก 10% หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นค่อนข้างยาก คนที่เข้าสอบ 90% ทำไม่ได้ ลูกก็ไม่ต้องเสียใจมาก ศึกษาฝึกฝนเพิ่มเติมไว้สู้ในครั้งต่อไปถ้าข้อที่ลูกของเราทำผิด ข้อสอบข้อนั้นมีนักเรียนทั้งหมดทำ ถูก 90 % หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นค่อนข้างง่าย คนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้อง นั่นแปลว่าลูกอาจสะเพร่า หรือคิดเลขพลาดก็เป็นได้ต้องเตือนกันให้ระมัดระวังในครั้งต่อๆ ไป
         นอกจากนี้ในแบบรายงานผลการประเมินยังแจ้งท่านว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งห้องลูกเราได้ลำดับที่เท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ลำดับที่เท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดได้ลำดับที่เท่าไร และเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศลูกเราได้ลำดับที่เท่าไร ที่เปรียบเทียบให้ก็เพื่อสร้างความตื่นตัวให้พัฒนาตนเองในครั้งต่อๆ ไปหรือเวทีต่อๆ ไป และยังมีรายงานเกี่ยวกับสมรรถนะอื่นๆอีกหลายเรื่องให้ท่านพิจารณา
         นอกจากเมื่อเข้าโครงการ TEDET ลูกท่านได้สอบวัดความรู้ ได้รับแบบประเมินผลแล้ว สสวท. ยังได้เตรียมคลังความรู้ TEDET แบบ Online ให้ลูกท่านได้ศึกษาเรียนรู้โจทย์ปัญหาซึ่งแปลจากภาษาเกาหลีที่สอดคล้องกับหลักสูตร แต่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น สสวท. บรรณาธิการกิจ ไว้เป็นอย่างดีแล้ว  ลูกของท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยใช้ PC, Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือที่เข้า Internet ได้เพียงใช้รหัสบัตรประชาชนของนักเรียนที่ร่วมโครงการ
         ข้อสอบในโครงการ TEDET นั้นเป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งได้ประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์เพื่อทำข้อสอบ มากกว่าใช้ความจำหรือการใช้เทคนิคการทำข้อสอบปกติ โดยปราศจากความเข้าใจที่แท้จริง เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนของเราให้ทำข้อสอบ PISA ให้ได้ดีขึ้นในอนาคต และให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้อสอบแต่ละข้อสามารถใช้ความรู้ได้หลายวิธีในการแก้ปัญหา อาจใช้เทคนิคขั้นสูงที่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย หรือใช้ การสังเกตแบบรูป ใช้การวาดรูปใช้การคาดคะเน หาข้อสรุปในการแก้ปัญหาก็ได้ ในการนำเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหา สสวท. พยายามใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับระดับชั้นในการแก้ปัญหา อาจมีวิธีอื่นๆ ที่ง่ายกว่าแต่ต้องศึกษาในชั้นสูง ก็จะไม่ได้นำเสนอในที่นี้
         สสวท. พยายามอย่างยิ่งที่จะนำพานักเรียนให้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ได้ ข้อสอบส่วนใหญ่จึงไม่มีลักษณะท่องจำหรือมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ข้อสอบ TEDET จะมุ่งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

ขอให้โชคดี                
ชมัยพร ตั้งตน              
ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ สสวท.
   หัวหน้าโครงการ TEDET       

         ตามที่ สสวท. ได้ประกาศเฉลยคำตอบและแนวคิดของข้อสอบโครงการ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บัดนี้พบว่ามีข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 4 ข้อมีการเฉลยที่คลาดเคลื่อน จึงใคร่ขอแจ้งคำตอบที่ถูกต้อง 4 ข้อ และขอปรับแนวคิดให้ชัดเจนขึ้นอีก 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อ 13 เดิมเฉลยคำตอบข้อ ขอแก้ไขเป็นข้อ และข้อ
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อ 26 เดิมเฉลยคำตอบข้อ ขอแก้ไขเป็นข้อ
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อ 25 เดิมเฉลยคำตอบข้อ ขอแก้ไขเป็นข้อ
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อ 13 เดิมเฉลยคำตอบข้อ ขอแก้ไขเป็นข้อ และข้อ
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อ 15 ขอปรับแนวคิดเพิ่มเติมเป็น การสังเกตวัฏจักรของสัตว์จะต้องจดอย่างละเอียดรวมถึงต้องรู้สมบัติและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนั้นด้วย

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
 

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด การสอบประเมิน TEDET ประจำปี 2558

ระดับประถมศึกษา


 
ข้อสอบ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยคำตอบและแนวคิด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 
ข้อสอบ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยคำตอบและแนวคิด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 21 ตุลาคม 2558)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 21 ตุลาคม 2558)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 21 ตุลาคม 2558)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
ข้อสอบ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เฉลยคำตอบและแนวคิด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


ข้อสอบ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบและแนวคิด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

*การตัดสินของคณะกรรมการโครงการ TEDET ถือเป็นที่สิ้นสุด