โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการ TEDET
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดและพิมพ์
รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์)
และเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
โครงการสอบประเมิน TEDET ประจำปี 2561

รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

เฉลยคำตอบ พร้อมแนวคิด
โครงการสอบประเมิน TEDET ประจำปี 2561

วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

ระบบคลังความรู้ TEDET Online

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ TEDET ทุกคน สามารถเข้าฝึกฝนในระบบคลังความรู้ TEDET Online เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ปฏิวัติการศึกษาในศตวรรษที่ 21

School Register

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสนามสอบโครงการ TEDET

Register

School Login

เข้าสู่ระบบ TEDET School Management (สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)

Login

Teacher & student login

สำหรับนักเรียนเข้าสู่ระบบคลังความรู้ออนไลน์

Login

โครงการ TEDET

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสประเมินระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง และเพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คำถามในการประเมินจึงเป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วนำความรู้ตามระดับชั้นของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานเพื่อแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) อีกทั้งยังเป็นการประเมินทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของนักเรียนตามแนวทางของ PISA (โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากโครงการ TEDET

  News ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ...