โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดและพิมพ์
รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) และเกียรติบัตร

โครงการ TEDET รอบ All Thailand Evaluation Test ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับจังหวัด

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด
โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ All Star Intelligent Contest

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด
โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ All Thailand Evaluation Test

ระบบคลังความรู้ TEDET Online

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ TEDET ทุกคน สามารถเข้าฝึกฝนในระบบคลังความรู้ TEDET Online เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ปฏิวัติการศึกษาในศตวรรษที่ 21

School Register

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสนามสอบโครงการ TEDET

Register

School Login

เข้าสู่ระบบ TEDET School Management (สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)

Login

Teacher & student login

สำหรับนักเรียนเข้าสู่ระบบคลังความรู้ออนไลน์

Login

โครงการ TEDET

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสประเมินระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง และเพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คำถามในการประเมินจึงเป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วนำความรู้ตามระดับชั้นของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานเพื่อแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) อีกทั้งยังเป็นการประเมินทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของนักเรียนตามแนวทางของ PISA (โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  News ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ...