ดาวน์โหลดและพิมพ์
รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) และเกียรติบัตร

โครงการ TEDET รอบ All Thailand Evaluation Test ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับจังหวัด

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด
โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ All Star Intelligent Contest

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด
โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ All Thailand Evaluation Test

ระบบคลังความรู้ TEDET Online

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ TEDET ทุกคน สามารถเข้าฝึกฝนในระบบคลังความรู้ TEDET Online เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ปฏิวัติการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลด เอกสารรอบ All Star Intelligent Contest

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

วิธีการระบายคำตอบ