โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ TEDET ประจำปี 2561

ช่องทางสำหรับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ
หมดเขตการตอบรับเข้าร่วมเป็นสนามสอบแล้ว

โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890

อีเมล info@tedet.ac.th