โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ TEDET

ข้อมูลโรงเรียน
ต้องการเข้าร่วมสอบประเมินในระดับชั้น
ประเภทสนามสอบ
ข้อมูลอาจารย์ผู้ประสานงาน
* หมายเหตุ: โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (ประเภทกวดวิชา) ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสนามสอบได้

โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890

อีเมล info@tedet.ac.th