[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2558 ]

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ TEDET


คุณครูปวีณา เฉลยรัตน์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


คุณครูตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


เด็กหญิงกชกร ไชยวัฒนาสราญสุข
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


เด็กหญิงมัชฌาธนวรรณ วิมุติพุทธเวช
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


เด็กหญิงธฤตมล รัตนกิจพิศาล
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


เด็กหญิงขวัญลดา ศรีจอมขวัญ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 748 3330 แฟกซ์ 02 748 1424, 02 748 2261 , E-Mail: info@tedet.ac.th